Privacy Beleid

Persoonsgegevens en privacy:

Fysiotherapie Gezondheidscentrum Enter  BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten.

Wij als fysiotherapie praktijk van  het Gezondheidscentrum Enter BV  hechten veel waarde aan  de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen wij U duidelijke  en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving Nederlands Wet Bescherming persoonsgegevens (WPB). Per 25-5-2018 is een nieuwe Europese verordening in werking; de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correcte naleving van de WBP en AVG.

Welke gegevens verwerken wij:

 • Naam, BSN, legitimatie en nummer legitimatie,  adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, telefoonnummer(s), geslacht, e-mailadres, huisarts, mogelijk behandelend specialist, polis nummer(s) zorgverzekering(en), betalingsgegevens  en overige gegevens m.b.t. of in het belang van uw fysiotherapeutische behandeling. Mogelijk andere zorgverleners.

Hieronder vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Medische gegevens worden alleen door de behandelend fysiotherapeut gevraagd. Wij houden ons aan de richtlijn van het KNGF en de zorgverzekeraars die hiervoor worden gesteld.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig:

Verwerking van persoonsgegevens patiënten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Wij zijn wettelijk verplicht (Wet op de geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen. Hierbij geldt ook de legitimatie plicht van de cliënt. Het bijhouden van een EPD:  Elektronisch Patiënten Dossier.

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden (screening, intake, onderzoeken en behandelingen) waarvoor ze worden verwerkt en om uw behandeling optimaal te kunnen uitvoeren;
 • Om contact met u te kunnen opnemen, om een afspraak te kunnen maken/ verzetten, telefonisch of indien noodzakelijk via het mailadres die u ons heeft gegeven;
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn zoals het afsluiten/ locken van computers en andere gegevens worden bewaard achter slot en grendel ;
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, denkt U aan overleg met huisartsen en medische specialisten en dan alleen op uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Om contact op te kunnen nemen met de zorgverzekeraar indien noodzakelijk;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten denkt u aan medisch fitness ea ;
 • Administratieve doeleinden.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
 • Wij stellen op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zorgvuldig te benaderen en te respecteren.

Hoe verkrijgen wij  gegevens:

Wij verkrijgen deze gegevens in principe rechtstreeks van u als u in de praktijk bent om behandeld te worden. Ook kan het dat wij gegevens verkrijgen doordat u het contactformulier op de website hebt ingevuld. Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing van uw huisarts of specialist ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij een dossier aanleggen zal een deel van de gegevens geverifieerd worden en aangevuld via officiële betrouwbare bronnen zoals Vecozo voor het controleren van uw verzekering en het SVBZ voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Verantwoordelijkheid:

Wij, Fysiotherapie Gezondheidscentrum Enter BV,  zijn  verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Indien u na het doornemen van deze beschrijving, of in algemene zin, vragen heeft  of contact met ons wil opnemen, kan dit  via de contactformulier  op de website of indien U wenst telefonisch.

Wij zijn verplicht om een medisch dossier bij te houden op grond van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw gegevens worden in een EPD opgeslagen.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij de fysiotherapeut beoordeelt dat langer bewaren noodzakelijk is.

Verwerking van persoonsgegevens  voor nieuwsbrief abonnees voor het sturen van nieuwsbrieven worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/ nieuwbrieven/ mailingen. Wordt gevraagd door de secretaresse ook t.b.v.  Qualiview.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Mondelinge toestemming voor het verzenden van een enquête door Qualiview. Voor een mailing of voor een mail indien de patiënt contact vraagt maar geen (correct) telefoonnummer heeft doorgegeven.

Voor mailing vragen wij (met toestemming van de cliënt) de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam, achternaam en tussenvoegsel
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Uw persoonsgegevens worden gevraagd en opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.
 • Afmelden kan ten allen tijde zonder opgaaf van reden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij Intramed voor:

 • Het verzorgen van het programma voor het Elektronisch Patiënten Dossier.
 • In de toekomst het  verzorgen van een programma voor het verzorgen van online huiswerkoefeningen en het mogelijk maken van online afspraken maken en het invullen van online vragenlijsten.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar om gemaakt kosten te kunnen declareren.
 • Na herhaaldelijk verzoek uw nota te betalen aan een incassobureau.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.
 • Onze secretaresse voor het maken en veranderen van afspraken.
 • Vragen omtrent ziekenfonds aangelegenheden  kunt u aan onze administratie stellen. Uw gegevens  worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien.

Tevens kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals de huisarts en/of specialist. Dit gebeurt altijd met uw toestemming. Ook om uw behandeling zo optimaal te kunnen laten verlopen, alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor marketing doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen  gevestigd buiten de EU.

Verstrekken gegevens aan onderzoeksinstituten i.v.m. kwaliteitsonderzoeken. Het gaat om geanonimiseerde behandel gegevens en anderzijds uw naam en email adres voor het invullen van de enquête.  Deze zijn niet persoonlijk terug te herleiden  op u persoonlijk.

Betreft Qualiview, de landelijke database fysiotherapie KNGF.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartijd:

Voor uw gegevens geldt een bewaartijd van 15 jaar (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst WGBO).

Indien u niet bij ons bent geweest gedurende 15 jaar kan het dossier zijn verwijderd.

Veiligheid van uw gegevens:

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben maatregelen genomen voor onbevoegd toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijziging te voorkomen. Heeft u echter de indruk dat dit niet zo is neemt u dan contact op met de praktijkhouder fysiotherapie binnen het gezondheidscentrum Enter : Annemarie Nijkamp-Altena.

Naast uw behandelend fysiotherapeut hebben de fysiotherapeuten in dienst van het Fysiotherapie team in het Gezondheidscentrum toegang tot uw gegevens in het EPD.  Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Beveiliging van de gegevens/ computers;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We hanteren  een beveiligd  EPD systeem. Wij gebruiken hiervoor een software pakket van Intramed. De leverancier is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN 7510). Wij voeren de door de leverancier aangeraden updates van de software tijdig uit;
 • Verwijzingen worden opgeslagen in een afgesloten dossierkast;
 • Communicatie met huisartsen, verloopt via een beveiligd systeem (Zorgmail);
 • Communicatie met  specialisten en andere verwijzers via schriftelijke door de cliënt zelf meegenomen informatie/ brieven, onderwijsinstellingen zoals basisscholen (ook speciaal onderwijs) met toestemming van ouders en via beveiligde mail met een wachtwoord,
 • Er worden back ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers; fysiotherapeuten en secretaresse zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Tevens bestaat er een meldplicht als er een incident is geweest ; datalekken waarbij uw gegevens bij andere onbevoegde personen terecht zijn gekomen.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Hiervoor kunt u een mail sturen of schriftelijk een verzoek indienen.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Website:

Het Gezondheidscentrum aan het Dorpsplein in  Enter heeft ook een website: https://www.gezondheidscentrum-enter.nl

Er worden geen cookies gebruikt. De website is beveiligd.

Bij het aanklikken van de rubriek fysiotherapie vindt u onze gegevens.

Wijzigingen:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om onze website  te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid  nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Annemarie Nijkamp-Altena

Fysiotherapie  Gezondheidscentrum Enter BV
Dorpsplein 1
7468 CK Enter
0547381781/ 06-31002671
Mail: [email protected]